Samba

1.Základní pohyb - Basic Movement
- vpravo – Natural
- vlevo - Reverse
- stranou – Side
- alternativní -Alternative
2.Postupový základní pohyb – Progressive Basic Movement
3.Základní pohyb mimo – Outside Basic Movement
4.Zášvihy vpravo a vlevo – Whisks to Right and Left
5.Sambová chuze - Samba Walks
- v promenádním postavení - in Promenade Position
- stranou - Side
- na míste - Stationary
6.Nužky – Bota Fogos
- Postupové nužky - Travelling Bota Fogos / Forward,Backward/
- Promenádní nužky – Promenade Bota Fogos / Nužky do promenádního a obráceného promenádního postavení – Bota
Fogos to Promenade Position and Counter Promenade Position
- Stínové nužky – Shadow Bota Fogos
- Protismerné nužky – Contra Bota Fogos
- Nužky ve stínovém postavení stejnou nohou – Bota Fogos in Shadow Position on Same Foot
7.Otácka vlevo – Reverse Turn
8.Valení vpravo – Natural Roll
9.Kortadžaka – Corta Jaca
10.Kolébky - Rocks
- zavrené – Closed
- otevrené – Open
- vzad - Backward
11.Voltové pohyby - Voltas Movement
- jednoduchá volta vpravo a vlevo - Simple Voltas to Right and Left
- krížem krážem - Criss Cross
- postupující volta vpravo a vlevo - Travelling Voltas to Right and Left
- májka – Maypole
- voltová otácka na míste vpravo a vlevo pro dámu - Voltas Spot Turn to Right and Left for Lady
- sólová volta vpravo a vlevo - Solo Volta Spot Turns to Right and Left
- pokracující volta vpravo a vlevo - Continuous Volta Spot Turn to Right and Left
- kruhová volta vpravo a vlevo - Circular Voltas to Right and Left
- kolotoc – Rondabout
- volta ve stínovém postavení stejnou nohou vpravo a vlevo - Voltas in Shadow Position on Same Foot to Right or Left
- zavrená volta - Closed Volta.
12.Argentinská krížení – Argentine Crosses
13. Pletenec – Plait
14.Zmeny nohou – Foot Changes
15.Odvalení z paže – Rolling off the Arm
16. Sambová krížení v otevreném promenádním postavení a otevreném obráceném promenádním postavení - Samba Locks
Open PP and Open CPP
17. Behy v promen áde a obrácené promenáde – Promenade to Counter Promenade Runs
18. Cruzado krížení ve stínovém postavení – Cruzado Locks in Shadow Position
19. Cruzado chuze – Cruzado Walks
20. Tríkroková otácka – Three Step Turn
21. Rytmické houpání – Rhythm Bounce